Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพญ.สุชาดา โพธิกิจ


สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา

2547 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553 ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการทำงาน

2547 - 2549 ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
2549 - 2551 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต
2553 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต
2556 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก