Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพญ.ศศิตา  ศักดิ์ชูวงษ์ 


สาขา ทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา

2550 ทันตแพทยศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555 - 2559 ศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2550 - 2553 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
2553 - 2555 ทันตแพทย์เอกชน จังหวัดอุบลราชธานี
2559 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก

Orthodontic Schedule