Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพญ. ผกาพร สารัตถะ


สาขา การรักษารากฟัน

ประวัติการศึกษา

2553 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2553 - 2555 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา
2555 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2559 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก