Dental Office: +66 76-234-024

กลับไปยังทีมทันตแพทย์ ทพ. องอาจ โรจน์สกุลจอง


สาขา ปริทันตวิทยา

ประวัติการศึกษา

2543 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

2543 - 2545 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
2546 - 2548 ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
2549 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2549 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เอกชน เขารังทันตคลินิก จังหวัดภูเก็ต