Dental Phuket Phuket Dental by Rang Hill Dental Clinic
English Website Germany Website
  เขารังทันตคลิกนิก ฟอกสีฟันภูเก็ต  
 


เขารังทันตคลินิก เห็นความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนให้ท่านร่วมรับทราบถึง แนวทางในการดำเนินงานของเขารังทันตคลินิก และยินดีรับข้อคิดเห็นจากท่านผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาระบบงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับการรักษาทุกท่าน.

 
     
   
 
  1. ก่อนรับการรักษา ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษากับทันตแพทย์ หรือทีมทันตแพทย์โดยท่านจะได้รับข้อมูลต่างๆ เช่น ทางเลือกการรักษา, ข้อดี-ข้อเสีย ของแต่ละทางเลือก, ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น
  2. เพื่อให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด เขารังทันตคลินิก จึงจัดระบบการนัดหมายให้กับทันตแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา และติดตามการนัดหมาย เพื่อป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง
  3. ท่านสามารถระบุ ชื่อทันตแพทย์ ที่ท่านต้องการรักษา หรือชื่อทันตแพทย์ที่ท่านต้องการปรึกษาร่วมระหว่างการรักษาได้
  4. เขารังทันตคลินิก เห็นความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อของผู้รับการรักษาแต่ละราย จึงได้เข้าร่วมโครงการนำร่อง คลินิกทันตกรรมปลอดภัย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และได้นำร่างนโยบายดังกล่าวมาปรับปรุงใช้ในคลินิก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับการรักษา
  5. เขารังทันตคลินิก ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้กับการบริการ การร่วมแสดงความคิดเห็นของท่าน หนึ่งความคิดเห็นหรือหลายความคิดเห็นที่ท่านให้มา เปรียบเสมือนหนึ่งกำลังใจที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
     
เขารังทันตคลินิก ภูเก็ต | เกี่ยวกับคลินิก | ทีมทันตกรรม | บริการด้านทันตกรรม | ราคาบริการด้านทันตกรรม | ติดต่อเขารังทันตคลินิก ภูเก็ต

Rang Hill Dental Clinic Phuket 2010. All Right Reserved.Created & Designed by Anaksri