Dental Office: +66 76-234-024

View all Doctors

แนวทางการดำเนินงานของเขารังทันตคลินิก

ก่อนรับการรักษา ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา

กับทันตแพทย์ หรือทีมทันตแพทย์โดยท่านจะได้รับข้อมูลต่างๆ เช่น ทางเลือกการรักษา, ข้อดี-ข้อเสีย ของแต่ละทางเลือก, ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

ระบบนัดหมายเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

เขารังทันตคลินิก มีการจัดระบบการนัดหมายให้กับทันตแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา และติดตามการนัดหมาย เพื่อป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง

เราเห็นความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ

ของผู้รับการรักษาแต่ละราย จึงได้เข้าร่วมโครงการนำร่อง คลินิกทันตกรรมปลอดภัย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และได้นำร่างนโยบายดังกล่าวมาปรับปรุงใช้ในคลินิก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับการรักษา

Promotions


RANG HILL DENTAL CLUB FAMILY CARD

พร้อมรับส่วนลดพิเศษ กับร้านค้าที่ร่วมรายการ

อ่านเพิ่มเติม

Promotions


RANG HILL DENTAL CLUB MEMBER CARD

พร้อมรับส่วนลดพิเศษ กับร้านค้าที่ร่วมรายการ

อ่านเพิ่มเติม